GDPR - Personuppgiftspolicy

1. Allmänt

1.1 - Denna policy om behandling av personuppgifter (”personuppgiftspolicy”) beskriver hur Filterhuset och Danfilter Aps samlar in och behandlar uppgifter om dig.

1.2 - Personuppgiftspolicyn avser personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi samlar in, via våra hemsidor; filterhuset.dk, filterhuset.no, filterhuset.se, Danfilter.com samt Danfilter.dk – nedan kallat ”Hemsidan”.

1.3 - Danfilter är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla hänvändelser till Danfilter kan göras via kontaktuppgifterna angivna under punkt 7.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in, i vilket syfte, samt den rättsliga grunden för behandlingen

2.1 - När du besöker Hemsidan samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och din användning av Hemsidan, t.ex. om vilken typ av browser du använder, vilka söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress, härunder din nätverksplats, och information om din dator.

 • 2.1.1 - Syftet är att optimera användarupplevelsen och Hemsidans funktion, samt att rikta marknadsföring, härunder retargeting, bl.a. via Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa att vi visar dig relevanta annonser och erbjudanden.
 • 2.1.2 - Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning art. 6.1 f.

2.2 - När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på Hemsidan samlar vi in de uppgifter som du själv anger, t.ex. namn, adress, mailadress, telefonnummer, betalningsmetod, uppgifter om vilka produkter du köper, din returrätt, garantier, leveransönskemål samt uppgifter om den IP-adress som beställningen gjorts från.

 • 2.2.1 - Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, härunder att kunna administrera dina rättigheter att returnera och reklamera. Uppgifter om dina köp kan vi även behandla för att uppfylla lagstadgade krav, härunder krav enligt redovisningslagen samt krav på redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in i syfte, och för att tillgodose vårt intresse av, att förhindra bedrägeri.
 • 2.2.2 - Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning art. 6.1 b, c och f.

2.3 - När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, mailadress och ev. mobilnummer. Dessa uppgifter kombineras med din köphistorik och utgör tillsammans basen för våra utskick av nyheter. 

 • 2.3.1 - Syftet är att tillgodose vårt gemensamma intresse av att kunna leverera relevanta nyhetsbrev till dig, med erbjudanden avseende just de produkter du är intresserad av. 
 • 2.3.2 - Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning art. 6.1 f.

2.4 - När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller vår kundklubb ombeds du att uppge t.ex. namn, adress, mailadress och telefonnummer. Utöver namn, adress och mailadress väljer du själv vilka uppgifter du vill ge oss. Utöver detta samlar vi in uppgifter under ditt medlemskap om din användning av kundklubbens förmåner, tävlingar du deltar i m.m. Vi samlar dessa uppgifter med andra uppgifter vi har om dig, härunder uppgifter om vad du har köpt och eventuellt returnerat.

 • 2.4.1 - Syftet är att kunna administrera ditt medlemskap, leverera de tjänster och erbjuda de förmåner till dig, som är förbundna med medlemskapet i kundklubben, samt att tillgodose vårt intresse av att kunna skicka nyhetsbrev och rikta vår marknadsföring.  
 • 2.4.2 - Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning art. 6.1 b och f. I samband med anmälan ombeds du att ge särskilt samtycke till elektronisk marknadsföring.

3. Mottagare av personuppgifter

3.1 - Uppgifter om ditt namn, adress, mailadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskemål vidareges till GLS eller annan transportör som står för leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av ej lagerförda varor kan nämnda uppgifter överlåts till tillverkaren eller säljaren av varan i fråga, som i så fall kommer att stå för leveransen för vår räkning.

3.2 - Uppgifter kan överlåtas till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa samarbetspartners till bland annat teknisk drift och förbättringar av Hemsidan, utskick av nyhetsbrev samt riktad marknadsföring, härunder retargeting, samt för din bedömning av vårt företag och våra produkter. Vi kan bland annat välja att överlåta uppgifter om ditt namn och din mailadress till TrustPilot, så att det å våra vägnar kan skickas en inbjudan till att lämna ett omdöme om oss på TrustPilots hemsida. Väljer du att lämna ett omdöme blir Trustpilot personuppgiftsansvarig för de angivna uppgifterna. Dessa företag är personuppgiftsbiträden under våra instruktioner och behandlar personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Personuppgiftsbiträden får inte använda uppgifterna i något annat syfte än för att uppfylla sitt avtal med oss och uppgifterna är belagda med sekretess. Vi har ingått skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. 

3.3 - Två av dessa personuppgiftsbiträden, Google Analytics v/Google LLC, Instagram (Facebook Inc.) och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga kraven för överföring av uppgifter till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU:s dataskyddsförordning art. 45.

 • 3.3.1 - Kopia av Google LLCs certifiering finns här
 • 3.3.2 - Kopia av Facebook Inc.s certifiering finns här.
 • 3.3.3 - Kopia av Instagrams (Facebook Inc.s) certifiering finns här.

4. Dina rättigheter

4.1 - I syfte att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter ska vi, som personuppgiftsansvariga, upplysa dig om dina rättigheter.

4.2 - Rätt til information

 • 4.2.1 - Du har när som helst rätt att begära information från oss om bland annat vilka uppgifter vi har registrerade om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna ev. har lämnats ut till, samt information om varifrån uppgifterna kommer.
 • 4.2.2 - Du har rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du önskar få en kopia av dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig begäran till info@filterhuset.se. Notera att du kommer bli ombedd att visa upp dokumentation på att du är den du utger dig för att vara.

4.3 - Rätt till rättelse

 • 4.3.1 - Du har rätt att få oriktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du noterar att det förekommer fel i de uppgifter vi har registrerade om dig uppmanas du att skicka en skriftlig hänvändelse till oss, så att uppgifterna kan korrigeras.

4.4 - Rätt till radering

 • 4.4.1 - I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har en annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den utsträckning en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, eller för att juridiska anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte förpliktigade att radera dina personuppgifter. 

4.5 - Rätt till begränsning av behandling

 • 4.5.1 - Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att endast bestå av förvaring, t.ex. om du menar att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.

4.6 - Rätt till dataportabilitet

 • 4.6.1 - Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter som du själv har lämnat till oss, utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa upplysningar till en annan personuppgiftsansvarig. 

4.7 - Rätt att göra invändninger

 • 4.7.1 - Du har när som helst rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter med hänsyn på direkt marknadsföring, härunder den profilering som görs för att kunna rikta vår direkta marknadsföring.
 • 4.7.2 - Du har vidare rätt att när som helst, på grunder som rör din personliga situation, göra invändningar mot den behandling av dina personuppgifter som vi grundar på våra legitima intressen, jfr. stycke 2.1 och 2.3.

4.8 - Rätt att återkalla samtycke

 • 4.8.1 - Du har när som helst rätt att återkalla ett samtycke du har givit oss till en viss behandling av dina personuppgifter, härunder till den profilering som görs av dig som kund och medlem i kundklubben. Om du vill återkalla ditt samtycke ombeds du att kontakta oss på info@filterhuset.se.

4.9 - Rätt att klaga

 • 4.9.1 - Du har när som helst rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, avseende vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat lämnas per mail till datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.

5. Radering av personuppgifter

5.1 - Uppgifter som samlats in om din användning av Hemsidan, jfr. stycke 2.1, raderas senast när du inte har använd hemsidan på 5 år. 

5.2 - Uppgifter som samlats in i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev raderas inte när ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev återkallas. Återkallar du ditt samtycke kommer du inte att motta ytterligare nyhetsbrev. Om du vill bli raderad ska du skicka en skriftlig begäran till GDPR-ansvarig för Filterhuset.se.

5.3 - Uppgifter som samlats in i samband med köp du har genomfört på Hemsidan, jfr. stycke 2.2, kommer som utgångspunkt att raderas 5 år efter att det kalenderår då du företagit ditt köp löper ut. Uppgifter kan dock sparas längre om vi har ett legitimt behov för längre hantering, t.ex. om det är nödvändigt för att ett juridiskt anspråk ska kunna fastläggas, göras gällande eller försvaras, eller om hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Redovisningsmaterial sparas så länge som krävs för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

5.4 - Uppgifter som vi har samlat in i samband med din anmälan till och under ditt medlemskap i vår kundklubb, jfr. stycke 2.4, kommer vi automatiskt att radera: a) om du inte har företagit ett nytt köp under 5 år, b) om du inaktiverar ditt medlemskap (gör det vilande) i vår kundklubb och inte återaktiverar det inom 5 år, eller c) om du säger upp ditt medlemskap i vår kundklubb.

6. Säkerhet

6.1 - Vi har vidtagit lämpliga, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller förringning av personuppgifter, samt mot att de missbrukas eller avslöjas för obehöriga.

6.2 - Endast anställda som har ett reellt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dessa.

7. Kontaktuppgifter

7.1 - Filterhuset och Danfilter Aps, är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som samlas in via Hemsidan.

7.2 - Om du har frågor eller anmärkningar på denna Personuppgiftspolicy, eller om du vill tillvarata en eller flera av dina rättigheter beskrivna i stycke 4, kan du kontakta:

Filterhuset C/O Danfilter ApS
Farum Gydevej 75
3520 Farum
Tlf. nr.: +45 6919 2266
E-mail: Info@danfilter.dk

Personuppgiftsansvarig hos Danfilter är VD Henrik Friis.

8. Ändringar i personuppgiftspolicyn

8.1 - Om vi gör ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer du att bli informerad om detta vid ditt nästa besök på Hemsidan.

9. Versioner

9.1 - Detta är version 2 av Filterhuset och Danfilters personuppgiftspolicy, daterad 2020-12-28.

Du hittar alltid en uppdaterad version av vår personuppgiftspolicy på följande url.

keyboard_arrow_up
menu